: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

ช้างทองคำ (แบบน้ำ 500 ซีซี)

ตราช้างทองคำ (แบบน้ำ 500 ซีซี)

    เสริมอาหารพืชอินทรีย์ " ฟลาโวนอยด์พืช "เป็นพืชอินทรีย์มากกว่า 40 ชนิด

เป็นสารอินทรีย์ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น และราก ของพืช

( สารปรับปรุงดิน สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช)

 

    เสริมอาหารพืชอินทรีย์ " ฟลาโวนอยด์พืช "เป็นพืชอินทรีย์มากกว่า40 ชนิด

เป็นสารอินทรีย์ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น และราก ของพืช เป็นสารสกัดพืช 40 ชนิด

ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางการเกษตร ( Bioactivc Compound Of Agriculture )

เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตร ค้นคว้า และวิจัยในห้องทดลอง

จนประสบความสำเร็จโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ได้สาร "ฟลาโวนอยด์"

มีคุณสมบัติกระตุ้นเซลล์ในส่วนต่างๆ ของต้นพืชให้สามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดิน

น้ำ อากาศได้ดีกว่าปกติช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ช่วยทำให้ติดดอกออกผล

มากกว่าปกติ ทำให้เพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร "สารฟลาโวนอยด์"ไม่ใช่สารเคมี

เป็นสารสกัดจากพืช 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรลดการ

ใช้สารเคมีได้ระดับหนึ่ง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

 

 


1 ขวด สามารถใช้ได้ 5-10 ไร่

ระยะเวลาในการฉีดพ่น

  • ถ้าเป็นพืชตามฤดูกาลฉีดทุก 15 วัน
  • ถ้าพืชที่เก็บผลผลิตทุกวันให้ฉีดทุก 7 วัน

วิธีใช้

อัตราการใช้ 1 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร 

หากใช้ไม่หมดในครั้งเดีว ควรล้างฝาให้สะอาด

จึงค่อยปิดฝา ควรปิดฝาให้แน่น และเก็บไว้ในที่ร่ม