: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

 

นโยบายการคืนเงิน

Refund Policy

กรณีการขอคืนเป็นเงินสด บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าตามราคาที่นักธุรกิจธรรมดีซื้อมาและหักส่วนลดหรือผลตอบแทนที่บริษัทและกลุ่มของนักธุรกิจธรรมดี มาก่อนหน้านั้น ตามเงื่อนไขของแผนธุรกิจ รวมถึงการหักค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการ 5% ของมูลค่าสินค้า จำนวนเงินคงเหลือสุทธิบริษัทจะโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารของนักธุรกิจธรรมดีภายใน 30 วัน