: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

 

ธรรมดี กรุ๊ป จัดทำเนื้อหาและให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่อไปนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ท่านจะหาได้ทั่วเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งาน รูปแบบ และการส่งเสริมการขายบางประการ รวมทั้งการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่จำกัด

ความเป็นส่วนตัว

โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัท เพื่อท่านจะได้เข้าแนวใจปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท

การรับประกันความพอใจ

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการรับประกันความพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าของธรรมดีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่

1. ขอเปลี่ยนเป็นใบสำคัญลดหนี้ (Credit Voucher) ซึ่งนักธุรกิจธรรมดีสามารถนำใบสำคัญลดหนี้มาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปได้ทันทีที่สาขาทั่วประเทศและทั่วโลก

2. กรณีที่นักธุรกิจธรรมดี นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม และต้องการคืนผลิตภัณฑ์นั้นๆ นักธุรกิจธรรมดี สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาคืนแก่บริษัท หรือลูกค้าสามารถขอคืนเป็นเงินสดจากนักธุรกิจธรรมดี ตามราคาที่ลูกค้าซื้อมาและให้นักธุรกิจธรรมดี ดำเนินการตามรายละเอียดในข้อ 1.ข้างต้น

 

เมื่อนักธุรกิจธรรมดีได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว และไม่พอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตามนักธุรกิจธรรมดี สามารถนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบขอเปลี่ยน / คืนผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาคืนภายในการรับประกันความพอใจของบริษัทจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทยังคงมีจำหน่ายอยู่ตามปกติในปัจจุบัน

2. มีปริมาณผลิตภัณฑ์เหลือไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

3. ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในเงื่อนไขของโปรโมชั่น จะต้องนำผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในชุดโปรโมชั่นนั้นๆ มาคืนพร้อมกันทั้งชุด

4. หากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป ได้รับความเสียหายอันเกิดจากเจตนาหรือ เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องใดๆ จะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับประกันความพอใจและไม่สามารถนำมาคืนได้

5. สามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

กรณีการขอคืนเป็นเงินสด
บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้าตามราคาที่นักธุรกิจธรรมดีซื้อมาและหักส่วนลดหรือผลตอบแทนที่บริษัทและกลุ่มของนักธุรกิจธรรมดี มาก่อนหน้านั้น ตามเงื่อนไขของแผนธุรกิจ รวมถึงการหักค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการ 5% ของมูลค่าสินค้า จำนวนเงินคงเหลือสุทธิบริษัทจะโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารของนักธุรกิจธรรมดีภายใน 30 วัน

 

ขั้นตอนการคืนผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. แสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งยอดที่ได้ระบุจำนวนและ รายการผลิตภัณฑ์ที่ขอคืน

2. สามารถคืนได้เฉพาะสาขาที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือ ใบแจ้งยอดเท่านั้น (กรณีจัดส่ง คืนได้ทุกสาขา)

3.  การกรอกแบบฟอร์มการขอคืน  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากระบบ Log in ของท่าน)

4. เจ้าหน้าที่บริษัท จะดำเนินการออใบสำคัญลดหนี้ให้นักธุรกิจธรรมดี

5. นักธุรกิจสามารถใช้ใบสำคัญลดหนี้ เพื่อชำระสินค้าในการสั่งซื้อใหม่ได้ทันที

6. การขอคืนเป็นเงินสด จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขอคืนเป็นเงินสดเท่านั้น