: 02-116-2211    : thamdee.th@gmail.com  : Everyday 9.00 – 17.00 น.

ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

 

 

 
พลเอกชัยเดช บุญรอด
ที่ปรึกษาหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
และที่ปรึกษาพิเศษกลุ่มธุรกิจธรรมดี

 

 


คุณกาญจนา บำรุงสุข 
รองประธานฝ่ายการเงิน
และกิจการด้านสมาชิก

คุณมงคล สุธรรม
รองประธานฝ่ายกิจการสาขา
และคลังสินค้า